Formularz zgłoszeniowy

Dane pomysłodawców

Zespół

Forma prawna pomysłodawcy

Projekt

Klauzule prawne

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), uzyskiwanych w trakcie rejestracji udziału w Programie oraz w trakcie Programu jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82; (dalej w treści jako ,,Organizator”).
Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w celu rejestracji udziału w Programu oraz samego udziału w Programie.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody Uczestnika Konkursu przy rejestracji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika Programu jest dobrowolne, nie mniej jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie ze względu na jego rodzaj i sposób przeprowadzenia.
Organizator zapewnia Uczestnikom Programu realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje we formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń